آجرسازان
خانه / آجر سفال / فروش آجر ۱۰ سوراخ قرمز کرمان

فروش آجر ۱۰ سوراخ قرمز کرمان

فروش آجر ۱۰ سوراخ قرمز کرمان به قیمت کارخانه میباشدازآنجایی که مشتریان به دنبال جنس باکیفیت وقیمت مناسب هستندشمامیتوانیدباارتباط گرفتن باواحدفروش ازقیمت ها مطلع شویدازآنجایی که این آجر در مناطق جیرفت -کهنوج -بم -سیستان وبلوچستان -قلع گنج مورداستفاده قرارگرفته وبیشترمشتریان از آجرسفال کرمان کمال  رضایت دارند این آجرباابعاد۱۰*۲۰*۷ تولید می گردد.

مزیت آجریاسفال ۱۰ سوراخه؟

  • سبک بودن
  • سطح صاف داشتن
  • وجودسوراخها باعث مستحکم شدن دیوار
  • گیروبست بیشتر
  • قابل شمارش
  • ارزان بودن
  • دردسترس بودن
  • استاندارد
  • استحکام
  • قابل استفاده برای نما ساختمان

چرابعضی ازآجرهای قرمزبه صورت سفید رنگ یابادمجانی رنگ درمی آیند؟

کارخانه هاقبلا برای تولیدآجراز نفت سیاه استفاده می نمودند وازبه دلایلی که برای تهیه نفت سیاه با مشکل روبروشدندوکارخانه های تولید آجربرای حل این مشکل درامرتولید به مدت ۱۰ سال است که برای تولیدآجروتیغه های دیواری از مصرف گازاستفاده می شوددرنتیجه خبارگازبرروی این محصول(آجر) قرارگرفته ورنگ آجربه صورت سفید رنگ تبدیل می شود ولی همیشه این چنین نیست بعضی مواقع مواردی دیگری وجودداردکه باعث سفید شدن رنگ آجرمی شود.مثلااگرسطح روی خاک رانیز به اندازه  یک متردربعضی مناطق کنارنزنندواز این خاک به عنوان خاک اصلی درتولید آجراستفاده شودباعث سفیدی آجروهمچنین بی کیفیتی آجرمی گرددوآجراز کیفیت مناسبی برخوردارنمی باشددرصورتیکه درکارخانه آجرسازان طبق آزمایشات وبرسی انجام شد برروی خاک خاک موردبرسی قرارگرفته وبعد ازاینکه به نتیجه مناسب ومورد قبول دست پیدانمودن اقدام به خاک برداری ازمعدن مورد تاییدبرای تولیدآجریا تیغه ازخا ک موردنظرمی نمایندوجودآهن درخاک موردنظرباعث قرمزشدن آجرمی گردد.

آجردشت زحمتکشان کرمان

آجراین دشت که به نام  دشت زحمتکشان نام گرفته است به خاطر وجود آهن موجود درخاک آجریاتیغه دیواری به صورت قرمزرنگ درمی آیدواین آجریکی از پرمصرف ترین آجرها درمناطق گرم سیر ویا سردسیر است که مورد استفاده قرارمی گیردوازظرفیت تولیدبالای برخورداراست آجرسفال کرمان نیزدرهمین دشت زحمتکشان تولید میشود دراین دشت بالغ برتعداد ۷۰۰۰نیروافغان مشغول به کار می باشند .

قیمت اجرقرمزکرمان

قیمت اجرقرمز کرمان به نوع پخت وکیفیت ان بستگی دارد این قیمت براساس زمان پخت وهمچنین ابعاد محصول بستگی دارد یکی از مهمترین نکاتی که مورد اهمیت قرار می گیردابعاد وزمان پخت محصول است که قیمت محصول را مورد تاثیر قرارمی دهد ودر بعضی مواقع دیده شده است که بعضی ازمشتریان بعد از زمان تخلیه آجر مقدارزیادی از آجرهامی شکنندیا اینکه زیاد خرد میشوند که یکی ازدلایل پخت کم وبی کیفیتی محصول می باشد به خاطرکاهش قیمت محصول این کار انجام می پذیرد قیمت محصول اجرقرمزکرمان از فی ۱۹۰تا ۲۱۰ ت به میزان کیفیت وابعاد محصول بستگی دارد که این قیمت ها مربوط به سال۹۸ می باشد .

ظرفیت کامیون براساس آجرسفال ۱۰ سوراخ چه مقداراست؟

تک     ۶۰۰۰تا ۷۰۰۰عدد

جفت ۹۰۰۰تا ۱۲۰۰۰عدد

تریلی ۱۲۰۰۰تا ۱۵۰۰۰عدد

قابل بارگیری می باشدوتعدادبارگیری بستگی به ابعاد ووزن هرعدد آجرداردلذا ظرفیت هرکامیون متفاوت می باشد

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
اسماعیل لنگری زاده
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09131950352
آدرس کانال: langari_ajor@
پست الکترونیکی: info@ajorsazan.ir

مطلب پیشنهادی

خرید مناسب آجرکرمان

خرید مناسب آجرکرمان به گونه ای است که اگر قصد خرید آجر  را دارید باید …